ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล ชายแดนไทย-พม่า

ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล

ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล ชายแดนไทย-พม่า

อีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อขึ้นดอยอ่างขาง นั่นคือ ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล สุดเขตชายแดนไทย-พม่า ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของทหารไทยและพม่า ที่สามารถมองเห็นกันได้อย่างชัดเจน

“Read More”

โปรแกรมทัวร์ เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 จุดนัดพบ - กำแพงเพชร - ลำปาง - อ.ฝาง เชียงใหม่

04.00 น.
ออกเดินทางจากจุดนัดพบ (*เวลาที่เดินทางถึงที่หมายขึ้นอยู่กับสถานที่เริ่มต้น*)
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ จังหวัดกำแพงเพชร
11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านข้าวซอยเกาะคา  อันลือชื่อของจังหวัดลำปาง
12.30 น.
แวะนมัสการพระธาตุลำปางหลวงเพื่อเสริมดวงและเป็นศิริมงคลให้กับท่านที่เกิดปีฉลู ณ พระธาตุลำปางหลวง
13.30 น.
ออกเดินทางสู่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
17.00 น.
เดินทางถึงที่พัก ณ บ้านเมืองเหนือรีสอร์ท อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งที่นี่เราจะนำท่านเข้าที่พักเพื่อให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
**บ้านเมืองเหนือรีสอร์ทมีห้องอาหารครัวบ้านเมืองเหนือไว้คอยบริการทุกท่านในกรณีที่มาเป็นหมู่คณะ สามารถสั่งอาหารไว้ล่วงหน้าได้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับประทานอาหารเย็นมื้อพิเศษดังเช่นในวันนี้**
18.00 น.
ขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารเย็นจากครัวบ้านเมืองเหนือรีสอร์ทและทางเราขอแนะนำ ปลาทอดสมุนไพร ออเดิฟเหนือ ผัดเผ็ดหมูป่า และยำถั่วพูกุ้งสด ซึ่งจัดได้ว่าเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมของรีสอร์ท
**มีเครื่องดื่มทุกประเภทไว้คอยให้บริการทุกท่านพร้อมกับแกล้ม**
20.00 น.
ส่งทุกท่านเข้านอนเพื่อออมแรงไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

วันที่ 2 ดอยอ่างขาง – วัดป่าไม้แดง – บ้านไม้หอมฮิโนกิ – ตัวเมืองเชียงใหม่

07.00 น.
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารครัวบ้านเมืองเหนือรีสอร์ท หลังจากนั้นเก็บสัมภาระเพื่อเตรียมเดินทางต่อ
07.30 น.
ออกเดินทางจากบ้านเมืองเหนือรีสอร์ท มุ่งหน้าสู่ดอยอ่างขาง
**ในกรณีที่รถส่วนตัวขึ้นไมได้เราแนะนำให้ใช้บริการรถสองแถวท้องถิ่นจะดีกว่าค่ะ ในราคาเหมาไปกลับราคา 1500 บาท เที่ยวเดียว 800 บาท ถ้าต่อคนตกคนละ 100 บาทค่ะ**
08.30 น.
เดินทางถึงสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง ซึ่งที่นี่ท่านจะได้พบกับอากาศเย็นสดชื่น ดอกไม้สวยสดงดงามและหลากหลายกิจกรรมซึ่งรอให้คุณมาชื่นชม
**ค่าเข้าชมคนละ 50 บาท ในกรณีที่นำรถไปเองค่ารถ 50 บาทต่อคันค่ะ**
10.30 น.
เดินทางกลับจากดอยอ่างขางระหว่างทางลงเชิญท่านแวะชมไร่สตอเบอร์รี่หรือสวนส้มสายน้ำผึ้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามฤดูกาล พร้อมซื้อหาผลผลิตได้ตามอัธยาศัย
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารในอำเภอไชยปราการ
13.00 น.
สักการะพระเจ้าพรหมมหาราช ผู้ซึ่งสถาปนาเมืองไชยปราการและท่านยังเป็นผู้ที่รวบรวมแผ่นดินล้านนาเข้ากับสยามในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดพระเจ้าพรหมมหาราช หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดป่าไม้แดง
13.50 น.
เดินทางออกจากวัดป่าไม้แดงเพื่อเดินทางสู่บ้านไม้หอมฮิโนกิ
14.10 น.
เดินชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ณ บ้านไม้หอมฮิโนกิ แห่งเดียวในประเทศไทยที่ใช้ไม้หอมสร้างทั้งหลัง
และไม้หอมนี้มีกลิ่นอโรมาเธอราฟี ซึ่งช่วยในการผ่อนคลายความเครียดและมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วย
17.30 น.
เดินทางถึงโรงแรมที่พักในเชียงใหม่บริเวณประตูท่าแพหลังจากนั้นเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น.
ขอเชิญทุกท่านเดินเล่นพร้อมรับประทานอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินประตูท่าแพเพื่อเลือกซื้ออาหาร
และของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย
21.30 น.
ส่งทุกท่านเข้านอน ฝันดีราตรีสวัสดิ์

วันที่ 3 วัดเชียงมั่น – วัดเจดีย์หลวง – วัดพระสิงห์

07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หลังจากนั้นเก็บสัมภาระเพื่อเตรียมเดินทางต่อ
08.00 น.
ออกเดินทางจากโรงแรมที่พักมุ่งหน้าสู่วัดเชียงมั่น
08.20 น.
เยี่ยมชมสถานที่ๆถือได้ว่ามีความสำคัญสำหรับชาวเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่งและเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในตัวเมือง เชียงใหม่และถือเป็นวัดแห่งแรกในเขตกำแพงเมืองวัดนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสําคัญของเชียงใหม่ คือ พระเสตังคมณี หรือพระแก้วขาว ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวเชียงใหม่ ณ วัดเชียงมั่น
09.00 น.
ออกเดินทางจากวัดเชียงมั่นมุ่งหน้าสู่สถานที่ต่อไป
09.20 น.
วัดนี้สำคัญมากในประวัติศาสตร์แห่งแผ่นดินล้านนามานับแต่อดีตเมื่อพญาผายูกษัตริย์องค์ที่ 5 ในราชวงศ์มังรายโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดนี้ขึ้น ในปีพ.ศ. 1888 พร้อมทั้งสร้างพระเจดีย์สูง 24 ศอกองค์หนึ่ง เพื่อใช้เป็นที่บรรจุอัฐิของพญาคำฟู พระราชบิดา มีพระพุทธรูปที่สำคัญอยู่องค์หนึ่งคือพระพุทธสิหิงค์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร ณ วัดพระสิงห์วรวิหาร
10.10 น.
ออกเดินทางสู่สถานที่สุดท้ายของโปรแกรมนี้
10.20 น.
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ปัจจุบันยอดเจดีย์ได้หักพังลงมาเมื่อคราวเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2088 วัดเจดีย์หลวงจึงเป็นโบราณสถานอันเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งที่น่าท่องเที่ยว สร้างในสมัย”พญาแสนเมืองมา” เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ลำดับที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย พ.ศ.1931 – 1954 เพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายแด่ “พญากือนา” พระราชบิดา
11.00 น.
ออกเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่มุ่งหน้าสู่จังหวัดลำพูน
11.40 น.
เดินทางถึงจังหวัดลำพูนและแวะรับประทานอาหารกลางวัน
12.40 น.
ออกเดินทางจากจังหวัดลำพูนมุ่งหน้าสู่จุดหมาย
20.00 น.
เดินทางกลับถึงที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม (อ่างทอง-อยุธยา-กทม)

**หมายเหตุ โปรแกรมนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แล้วแต่ความต้องการของลูกทัวร์


เที่ยวดอยอ่างขาง ชมดอกไม้งาม

เมื่อลมหนาวพัดมาเยือน เป็นอันรู้กันว่าถึงเวลาเดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสกับอากาศเย็นชื่นใจของทางภาคเหนือและสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมคงจะหนีไม่พ้นจังหวัด “เชียงใหม่” ซึ่งบ้านเหนือรีสอร์ท ของเราขอเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้รีสอร์ทและการเดินทางสะดวกสบาย ชมดอกไม้และพรรณพืชหลากหลายงดงามตระการตา ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หรือที่หลายคนเรียกว่า ดอยอ่างขาง นั่นเองค่ะ

“Read More”