วัดป่าไม้แดง พระเจ้าพรหมมหาราช

วัดป่าไม้แดง พระเจ้าพรหมมหาราช ไชยปราการ

วัดป่าไม้แดง พระเจ้าพรหมมหาราช

ขอเชิญทุกท่านสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาสร้างเมืองเชียงใหม่ นอกจากนั้นท่านจะได้ชมวิหารพระคุ้มเสาหลักเมืองไชยปราการที่มีความสวยงามมากที่สุดในอำเภอไชยปราการนอกจากชื่อวัดป่าไม้แดงที่ชาวบ้านเรียกขานกันแล้วนั้นวัดนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดพระเจ้าพรหมมหาราช อันเกรียงไกรนั่นเองค่ะ

ข้อมูลทั่วไป

วัดป่าไม้แดง (พระเจ้าพรหมมหาราช) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๙ หมู่ ๙ บ้านป่าไม้แดง ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งบริเวณวัดมีเนื้อที่ ๔๙ ไร่ ๓ งาน ๔๐ ตารางวา มีอาณาเขตทิศเหนือจดถนนสาธารณะ ทิศใต้จดลำเหมืองสาธารณะ ทิศตะวันออกจดลำเหมืองสาธารณะ ทิศตะวันตกจดถนนสาธารณะ ภายในบริเวณวัดมีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร จตุรมุข, วิหารธรรมานุสติ ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังประเพณีล้านนา ๑๒ เดือน, เจดีย์นวโลกุตตรสถิตศรีไชยปราการ, มีอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาสร้างเวียงไชยปราการ (เมืองไชยปราการ), มีอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาสร้างเมืองเชียงใหม่, มีวิหารพระคุ้มเสาหลักเมืองไชยปราการ, ศาลาบำเพ็ญบุญ, ศาลาราย, ศาลาอเนกประสงค์, กุฎิสงฆ์,อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม – บาลี และเผนกสามัญศึกษา, มีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด, กุฎิพักรับรองสำหรับอาคันตุกะ,วัดป่าไม้แดง (พระเจ้าพรหมมหาราช) เดิมเป็นวัดร้าง ตามตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๑๕๙๙ ในสมัยพระเจ้าพรหมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถาปนาสร้างเมืองไชยปราการ ซึ่งได้รกร้าง มีป่าไม้แดงขึ้นปกคลุมอยู่ แต่มีสภาพซากวัดเก่าปรักหักพัง คงเหลือแต่หลักฐานบางอย่างปรากฎอยู่ เช่นซากฐานก้อนอิฐที่จมอยู่ใต้พื้นดินต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕ พระครูประดิษฐ์พรหมคุณ (หลวงพ่อบุญเย็น ฐานธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดสุปัฎนาราม เจ้าคณะตำบลปงตำในขณะนั้น ไดันำคณะศรัทธาสาธุชนภายในหมู่บ้านป่าไม้แดง และหมู่บ้านใกล้เคียง เข้าพัฒนาสถานที่วัดร้างที่ปกคลุมด้วยป่าไม้แดง ได้สร้างราชานุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราชขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระเจ้าพรหมมหาราช วีรกษัตริย์ผู้ทรงสถาปนาสร้างเมืองไชยปราการ และได้จัดตั้งขึ้นเป็นสำนักสงฆ์โดยใช้ชื่อว่า” สำนักสงฆ์พระเจ้าพรหมมหาราช” โดยมีท่านพระครูประดิษฐ์พรหมคุณ เป็นเจ้าสำนักสงฆ์รูปแรกตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๓๔จนกระทั้งปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการยกวัดร้างเป็นวัดมีพระสงฆ์ พุทธศักราช ๒๕๑๔ ได้ประกาศให้เป็นวัดมีพระสงฆ์ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยให้ชื่อว่า “ วัดป่าไม้แดง” โดยมีท่านพระครูดวงคำ ฐานนิสฺสโร ในขณะนั้น หรือท่านพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ องค์ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดงรูปแรก, และได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสมาตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ จนถึงปัจจุบัน

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.templethailand.org

จุดเด่นของที่นี่

  • พระราชานุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช
  • วิหารธรรมานุสสติปราสาทหอเย็น
  • พระคุ้มเมืองไชยปราการ (เสาหลักเมือง)
  • พระเจดีย์นวโลกุตตรสถิตศรีไชยปราการ (พระธาตุดอยจอมพรหม)

แผนที่ตั้ง


Latitude
19°44’37.9″N

Longitude
99°07’38.2″E

Google Map Decimal Degrees
19.743848, 99.127278

การเดินทางจากรีสอร์ท

ใช้ระยะเวลาประมาณ 24 นาที
ดูเส้นทาง  http://goo.gl/YzLKJf

Google Maps - wat pa mai deang

Comments

comments