สักการะ พระเจดีย์แก้ว วัดท่าตอน แม่อาย จ.เชียงใหม่

วัดท่าตอน พระอารามหลวง แม่อาย เชียงใหม่

สักการะ พระเจดีย์แก้ว วัดท่าตอน แม่อาย จ.เชียงใหม่

วัดท่าตอน ตั้งอยู่ในอำเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่ บนยอดเนินเขาต่อเนื่องกันหลายลูก เนื้อที่กว่า 400 ไร่ มีพระเจดีย์แก้ว (พระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์) ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาชั้นที่ 8 ในทั้งหมด 9 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นก็จะมีภูมิสถานที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งวัดท่าตอนเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี และยังเป็นสถาบันการศึกษาสำหรับพระภิกษุ สามเณรและเยาวชน อีกทั้งยังเป็นศูนย์บำบัดยาเสพติดและสงเคราะห์ชาวเขา บนยอดเขานี้มีทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถมองเห็นชุมชน ทุ่งนา และแม่น้ำแม่กกที่อยู่เบื้องล่างได้อย่างชัดเจน

ข้อมูลทั่วไป

นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอฝางและอำเภอไชยปราการวันนี้บ้านเหนือรีสอร์จะพาทุกท่านไปรู้จักกับวัดท่าตอนหรือที่ชาวบ้านทั่วรู้จักกันในนามดอยมังกรหรือพระธาตุดอยแก้วนั่นเองค่ะ

วัดท่าตอนเดิมเป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานได้จาก วัตถุโบราณที่ค้นพบในบริเวณนี้อีกทั้งยังเป็นสถาบันการศึกษาสำหรับพระภิกษุ สามเณร และเยาวชน เป็นศูนย์บำบัดยาเสพติด และสงเคราะห์ชาวเขาและเป็นสถานที่ที่มีทิวทัศน์งดงาม ต่อมาเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์เป็นปีที่ 50 ทางวัดได้ริเริ่มโครงการก่อสร้างเจดีย์แก้วเฉลิมพระเกียรติไว้บนยอดเขา ด้านบนมีจุดชมวิวซึ่งจะมองเห็นชุมชน ทุ่งนา และแม่น้ำกกไหลคดเคี้ยวอยู่เบื้องล่าง

นอกจากนี้วัดท่าตอนยังเป็นศูนย์วิปัสสนา ซึ่งใช้รูปแบบการสอนแบบพลวัต (Dynamic Vipassana Meditation Retreat) ที่มีผู้คนหลั่งไหลมานั่งวิปัสสนาที่นี่กันเป็นประจำและวัดท่าตอนเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ได้รับการยกฐานะจากวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2534 ตั้งอยู่บนยอดเขาต่อเนื่องหลายลูก แยกเป็นพื้นที่ตั้งวัดชั้นล่าง และเป็นเขตอุทยานพุทธศาสนาและสำนักปฏิบัติธรรมซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาลาดชันมีที่ราบริมแม่น้ำกกบริเวณหน้ามหาโพธิสัตว์กวนอิมและบริเวณลานวัดซึ่งพระเจดีย์ประดิษฐานอยู่เขตวัด

วัดท่าตอนเป็นวัดร้างมานานหลายร้อยปี มีพระเจดีย์เก่าชำรุดอยู่หนึ่งองค์ ล้อมรอบด้วยป่าหนาทึบ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างในสมัยใด ตามตำนานสุวรรณดำแดงกล่าวว่า กลุ่มคนไทยที่อพยพเข้ามาอยู่ตอนกลางของเชียงใหม่ ประมาณหลังปี พ.ศ. 1700 นั้น เป็นผู้นับถือพุทธศาสนา นักประวัติศาสตร์หลายท่านได้มีความเห็นว่า บริเวณลุ่มน้ำต่างๆ เช่น แม่น้ำกก เป็นที่ตั้งของชุมชน ที่มีวัฒนธรรมอยู่มาก่อน ก่อนที่จะสร้างเมืองเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 1839 ห่างจากวัดท่าตอนไปทางทิศตะวันออกประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของเมืองเก่าชื่อ เวียงแข่ ยังคงมีคูเมืองปรากฏอยู่ เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองในสมัยใดนั้น ไม่เป็นที่ปรากฏหลักฐาน

ต่อมาจากการค้นคว้าคำจารึกในฐานพระพุทธรูปเก่าที่สุดที่พบในเขตอำเภอแม่อาย (วัดศรีบุญเรือง) เจอพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์โบราณที่พบตามวัดร้างในท้องนาและริมแม่น้ำฝาง ซึ่งวัดต่างๆ ในท้องที่เก็บรักษาไว้ บางส่วนขนย้ายไปจังหวัดเชียงราย (วัดมุงเมือง) และส่วนกลาง ( พ.ศ. 2424 คาร์ล บ็อค มาสำรวจเมืองฝางขนไปบ้าง ) แสดงให้เห็นถึงร่องรอยแห่งความเจริญรุ่งเรืองที่ผ่านมาหลายศตวรรษของถิ่นนี้ในอดีต แม้ในจุลศักราช 636 (พ.ศ. 1818) พระยามังรายเสด็จมาเสวยราชสมบัติในเมืองฝางก็มิได้ปรากฏว่าพระองค์สร้างเมืองขึ้นใหม่

จากหลักฐานที่กล่าวมาข้างต้นนั้นทำให้คิดได้ว่าฝางและอำเภอใกล้เคียง (เวียงไชย เวียงแข่ เมืองงาม เป็นต้น) คงเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนแล้ว ในตำนานเมืองเหนือ กล่าวว่า     “อันเมืองฝางนั้น เป็นเมืองที่สร้างมาแต่โบราณกาลแล้ว หากจะพูดตามตำนาน ก็สร้างมาแต่สมัยพระเจ้าลวะจังกราชปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ลาวจก และต่อมาในสมัยพระเจ้ามังราย บ้านเมืองเดิมก็คงชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา แต่ด้วยเป็นที่อุดมสมบูรณ์ พระเจ้ามังรายจึงได้บูรณะขึ้นอีกครั้งหนึ่ง”ฯ  และจากการสำรวจโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุของกรมศิลปากร พบว่า พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์โบราณ ซึ่งประดิษฐานอยู่ในวัดท่าตอน (ศาลาพุทธบุตรประชาสรรค์) ปางมารวิชัยประทับนั่ง 5 องค์ ปางประทับยืน 3 องค์ เป็นศิลปล้านนา เป็นพุทธศิลป์ซึ่งทรงคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ มีอายุ 500-700 ปี มีคำจารึกที่ฐานพระพุทธรูป 2 องค์ ปางมารวิชัย ประทับนั่งองค์เล็กสุด (พระฝนแสนห่า) สร้างเมื่อจุลศักราช 910 (พ.ศ. 2092) ปางประทับยืนอุ้มบาตร บอกแต่เพียงชื่อผู้นำสร้าง และผู้ร่วมทำบุญ ไม่บอกศักราช ดังนั้น จึงสันนิษฐานว่า วัดท่าตอน ได้สร้างมาแล้วเป็นเวลาช้านานหลายร้อยปี

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.watthaton.org

จุดเด่นของที่นี่

 • พระอารามหลวง ชั้นตรี
 • อยู่บนยอดเขา ทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามรอบๆ
 • มีภูมิสถาน 9 ชั้น แบ่งเป็นส่วนๆ
 • พระเจดีย์แก้ว (พระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์) ด้านในมีพระบรมสารีริกธาตุ
 • สะพานสายรุ้ง เป็นทางเดินวนขึ้นไปภายในพระเจดีย์แก้ว วีลแชร์ขึ้นได้สบาย
 • รูปเหมือนหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ (ภาษีเจริญ)
 • พระพุทธรูปอิ่มตลอดกาล
 • พระโพธิสัตว์กวนอิม
 • อนุสาวรีย์สามมหาราช สมเด็จพระปิยะมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 • พระพุทธรูปตามพุทธลักษณะต่างๆ อาทิ พม่า อินเดีย จีน เวียดนาม ทิเบต ปีนัง บังคลาเทศ ไทยใหญ่ เป็นต้น
 • ห้องแสดงศิลปะต่างๆ หุ่นขี้ผึ้ง
 • วัตถุโบราญ จำพวกเครื่องปั้นดินเผา
 • มีที่พักรับรอง
 • มีมังกรเงินมังกรทองขนาดใหญ่

แผนที่ตั้ง

การเดินทางจากรีสอร์ท

ใช้ระยะเวลาประมาณ 33 นาที
ดูเส้นทาง  http://goo.gl/RQvU1Z

วัดท่าตอน พระอารามหลวง

 

Comments

comments